Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Vanavond heeft de gemeenteraad de strategische raadsagenda vastgesteld. Dat is een lijst met onderwerpen waar de gemeenteraad de komende jaren mee aan de slag wil, uit eigen initiatief van de gemeenteraad. Dit zijn dus onderwerpen naast de reguliere onderwerpen die we in de gemeenteraad behandelen. Als BurgerBelangen-fractie hebben wij een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma hierbij ingebracht, namelijk een onderzoek naar wat de gemeente kan verbeteren om stroperigheid tegen te gaan. Daar hebben we in de raadsagenda de benaming ‘Eenvoudig geregeld’ aan gegeven, omdat we gaan voor een positieve insteek. We willen samen met inwoners en ambtenaren onderzoeken wat er makkelijker…

Read More

Het is het gesprek van de dag in Heino onder ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd: het plan om  basisscholen in Heino samen te voegen. Reden voor onze fractie om hierover een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen. Aanleiding voor het stellen van deze schriftelijke vragen is de berichtgeving omtrent de samenvoeging van de basisscholen “de Dolfijn” en “de Gouden Emmer”. Aldus de brief die gericht is aan de ouders van leerlingen op de betreffende basisscholen, heeft de Gouden Emmer de opheffingsnorm van 57 leerlingen gehaald en is het toekomstperspectief niet rooskleurig. Dafne Holterman vraagt…

Read More

In de laatste Rond de Tafel van september was er een bijpraatmoment betreffende de WMO over de mantelzorg. De definitie is ‘hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn direct sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp door huisgenoten en de hulp aan bewoners van instellingen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de gebruikelijke hulp. Vaak meer zorg dan gebruikelijk. Het is onbetaalde hulp. Het kan nooit als verplichting worden opgelegd’. In de gemeente Raalte zijn ongeveer 600 personen in beeld, waarvan ongeveer 60 jongeren onder de 16 jaar. Samenwerking tussen organisaties en de mantelzorgers is van groot…

Read More

Binnenkort worden de stations in Raalte en Heino vernieuwd. Tijdens het rond de tafelgesprek donderdagavond spraken we over het bestemmingsplan voor het station in Raalte.  Duurzaamheid Onze fractie viel het op dat in het bestemmingsplan kort het punt duurzaamheid wordt aangestipt. Omdat de nieuwe stations ook grotere parkeerterreinen gaan krijgen, zijn wij wel benieuwd of hier ook nog ruimte is om energie op te wekken. Met zonnepanelen boven de parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Want er is in de gemeente regelmatig discussie over zonneparken in het buitengebied.  Liever geven we de voorkeur aan zonnepanelen op een ‘restruimte’ zoals de parkeerterreinen bij een station,…

Read More

De gemeente Raalte  bouwt aan de toekomst van de gemeente: het realiseren van een groeiopgave om de komende jaren 3.000 woningen te bouwen. De gemeenteraad staat nu voor belangrijke keuzes en vraagt advies aan inwoners.  Vrijdag op de markt in Heino, en zaterdag op de markt in Raalte. “Het thema wonen leeft en is te belangrijk voor ons allemaal.”, zo merkte Marcel Schutte namens BurgerBelangen Raalte op. Er zijn al super veel reacties digitaal binnengekomen, maar afgelopen week is ook direct het gesprek aangegaan met de inwoners. “Zoals je van een marktplein mag verwachten, was de aanloop en de inhoud…

Read More

Het politieke seizoen is weer begonnen, en donderdagavond vond de eerste raadsvergadering weer plaats. Het grootste onderwerp op de agenda is de zomernota: “de financiële tussenstand”, in aanloop naar de begroting. De zomernota kijkt ook vooruit, en laat zien dat de gemeente de komende jaren hard gaat interen op haar reserves. Lonen stijgen, prijzen stijgen en er komt minder geld vanuit de rijksoverheid. “Onze fractie is een voorstander van goede reserves, zodat je als gemeente ten allen tijde slagkracht blijft behouden. De prognose in de zomernota laat echter zien dat de reserves onder druk komen te staan.”, aldus Michel Brinkhuis…

Read More

Er is een grote behoefte aan woningen, en de ambitie is om de komende jaren 3000 woningen te bouwen. De komende maanden wordt er hard gewerkt aan een groeibeeld voor Heino en Raalte. Vorige week werden we als raad bijgepraat over het plan om ook de stem van inwoners in deze plannen te verwerken. Tijdens het rond-de-tafelgesprek donderdagavond werd ook een introductie gegeven van welke keuzes we uiteindelijk moeten gaan maken. Willen we hoogbouw of niet? Willen we dat de gemeente Raalte zelf alle grond gaat aanschaffen, plannen gaat uitwerken en projecten gaat realiseren of willen we dit aan de…

Read More

“Het plan voor de ‘Burcht van de Ridders van Ramelo’ is een voorbeeld van een mooi burgerinitiatief!”, zo lichtte Dafne Holterman gisteren toe waarom we als Burgerbelangen het initiatief steunen. “Er wordt een forse investering gevraagd. Dat andere externe partijen zich reeds hebben gecommitteerd aan de plannen stemt ons positief. Uit de stukken blijkt daarnaast het enthousiasme van de initiatiefnemers. De meerwaarde van de gevraagde investering dient in het grotere geheel te worden gezien.” In ons verkiezingsprogramma van 2022 staat dat Burgerbelangen “trots is op onze geschiedenis, en we beloven dit om te zetten in daden”. Nu we voor een daadwerkelijke keuze…

Read More