Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet van kracht. Recent werden hier in De Stentor zorgen over geuit. Het is de het is de grootste wetswijzigingsoperatie sinds de grondwetswijziging in 1848. Het lijkt ons als fractie daarom zinvol om als gemeenteraad periodiek te worden bijgepraat over het verloop van deze invoering. Dit te vergelijken met de insteek op initiatief van de gemeenteraad en met goedkeuring van het college toen het ging om de transitie en transformatie in het sociaal Domein ( 2015) . Dat was destijds eveneens een zeer grote opgave, maar valt in het niet bij de…

Read More

Moet het gemeentehuis worden verbouwd, om te verduurzamen en om de werkplekken weer aan de huidige standaard te laten voldoen, of is het beter om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Hierover spraken we donderdagavond tijdens het rond-de-tafelgesprek. Na een presentatie van wethouder Breun Breunissen en toelichting van onderzoeksbureau HEVO was het aan de gemeenteraad om een richting mee te geven. De fractie van Burgerbelangen geeft de voorkeur aan een nieuwbouwscenario in de spoorzone. Van de scenario’s die zijn onderzocht vraagt dit weliswaar de grootste investering. Verdeel je die kosten over de jaren dat het gemeentehuis mee moet gaan, dan is…

Read More

Donderdagmiddag vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2024. Onze volledige inbreng kun je hieronder lezen. Tijdens de vergadering heeft onze fractie ook twee moties ingediend, welke beiden zijn aangenomen. Tariefdifferentiatie toeristenbelasting onderzoeken De eerste motie is een oproep aan het college om samen met de toerisme-sector in gesprek te gaan om te kijken of er tariefdifferentiatie mogelijk is voor de toeristenbelasting. Omdat de toeristenbelasting vanaf volgend jaar aanzienlijk wordt verhoogd, kan het – als de sector daar ook voor open staat – interessant zijn om te kijken of verschillende tarieven voor bijvoorbeeld campings en hotels een optie zijn. Zo’n…

Read More

Dinsdagavond vond de jaarlijkse ledenvergadering van Burgerbelangen 0572 plaats. In een sfeervolle ruimte van hotel De Zaan vergaderden we niet alleen over de partij, maar kregen we ook een interessante presentatie van ons eigen fractielid Bert Terlouw over de geschiedenis van Raalte en de Ridders van Ramelo! Tijdens de ALV hebben de leden ook unaniem ingestemd met de toetreding van Maria Schrijver als bestuurslid van de partij.

Read More

Vanavond heeft de gemeenteraad de strategische raadsagenda vastgesteld. Dat is een lijst met onderwerpen waar de gemeenteraad de komende jaren mee aan de slag wil, uit eigen initiatief van de gemeenteraad. Dit zijn dus onderwerpen naast de reguliere onderwerpen die we in de gemeenteraad behandelen. Als BurgerBelangen-fractie hebben wij een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma hierbij ingebracht, namelijk een onderzoek naar wat de gemeente kan verbeteren om stroperigheid tegen te gaan. Daar hebben we in de raadsagenda de benaming ‘Eenvoudig geregeld’ aan gegeven, omdat we gaan voor een positieve insteek. We willen samen met inwoners en ambtenaren onderzoeken wat er makkelijker…

Read More

Het is het gesprek van de dag in Heino onder ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd: het plan om  basisscholen in Heino samen te voegen. Reden voor onze fractie om hierover een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen. Aanleiding voor het stellen van deze schriftelijke vragen is de berichtgeving omtrent de samenvoeging van de basisscholen “de Dolfijn” en “de Gouden Emmer”. Aldus de brief die gericht is aan de ouders van leerlingen op de betreffende basisscholen, heeft de Gouden Emmer de opheffingsnorm van 57 leerlingen gehaald en is het toekomstperspectief niet rooskleurig. Dafne Holterman vraagt…

Read More

In de laatste Rond de Tafel van september was er een bijpraatmoment betreffende de WMO over de mantelzorg. De definitie is ‘hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn direct sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp door huisgenoten en de hulp aan bewoners van instellingen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de gebruikelijke hulp. Vaak meer zorg dan gebruikelijk. Het is onbetaalde hulp. Het kan nooit als verplichting worden opgelegd’. In de gemeente Raalte zijn ongeveer 600 personen in beeld, waarvan ongeveer 60 jongeren onder de 16 jaar. Samenwerking tussen organisaties en de mantelzorgers is van groot…

Read More

Binnenkort worden de stations in Raalte en Heino vernieuwd. Tijdens het rond de tafelgesprek donderdagavond spraken we over het bestemmingsplan voor het station in Raalte.  Duurzaamheid Onze fractie viel het op dat in het bestemmingsplan kort het punt duurzaamheid wordt aangestipt. Omdat de nieuwe stations ook grotere parkeerterreinen gaan krijgen, zijn wij wel benieuwd of hier ook nog ruimte is om energie op te wekken. Met zonnepanelen boven de parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Want er is in de gemeente regelmatig discussie over zonneparken in het buitengebied.  Liever geven we de voorkeur aan zonnepanelen op een ‘restruimte’ zoals de parkeerterreinen bij een station,…

Read More