Donderdagavond spraken we in de gemeenteraad over het ophogen van de toegestane hoogte voor erfwindmolens. De huidige toegestane hoogte van maximaal 25 meter zorgt ervoor dat het momenteel niet rendabel is om een erfwindmolen te plaatsen. “Het is een serieus thema, maar ook een heel mooie manier om een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheid- en energiedoelstellingen.”, zo bracht Marcel Schutte donderdagavond namens de fractie in.

Waarom steunen we dit?
Windenergie kan voor ondernemers in het buitengebied een belangrijk onderdeel zijn in de energiemix voor verduurzaming van hun bedrijf. Ook met het oog op congestie van het stroomnet, waarin meer zonnepanelen niet altijd een oplossing zijn. Als fractie steunen we daarom het plan om de maximale hoogte aan te passen, om zo erfmolens tot 40 meter hoogte mogelijk te maken.

Tijdens het rond-de-tafelgesprek van een aantal weken geleden kwamen veel mensen inspreken. Veel mensen die hun zorgen uiten over het ophogen van deze limiet, en mensen die tegen de erfmolens in het buitengebied zijn.  “Ondanks het formele proces, en de ingekorte spreektijd, kwamen de emoties heel goed binnen. We zijn blij dat er extra tijd is ingelast, en dat we nu uiteindelijk tot besluitvorming komen.”, aldus Marcel.

Gehoor geven aan inspraak
Tijdens die sessie is besloten meer tijd te nemen. Tijd die wij als fractie hebben gebruikt om, samen met andere partijen, na te denken over aanpassingen in het voorstel. Dit om zo tegemoet te komen aan de bezwaren van degenen die kwamen inspreken.

Een duidelijke opdracht aan het college
Tijdens de raadsvergadering dienden we samen met D66 en het CDA een motie in om tegemoet te komen aan een aantal punten die door insprekers zijn genoemd. Dit omvat onder andere de vraag om aan het college om een minimale afstand tussen de molen en het erf van de buren te onderbouwen.

Ook willen we weten of tijdelijkheid van de molen opgenomen kan worden in het bestemmingsplan, zodat erfmolens bijvoorbeeld maximaal 30 jaar kunnen blijven staan. Ook willen we minimaal jaarlijks op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken, als het gaat om aanvragen en realisatie van de erfwindmolens.

Onderbouwing en overleg met buren is vereist
We steunden ook voorstellen van andere partijen. Zo dienden we een amendement van het CDA mede in, die benadrukt dat schriftelijke verslaglegging van overleg met de buren in een vroeg stadium heel belangrijk is. Ook wordt hiermee een goede onderbouwing vereist bij erfwindmolens hoger dan 25 meter, waarin de aanvrager duidelijk moet maken dat de hogere molen nodig is om te voorzien in de eigen energievraag.

Het vervolg
Met het besluit van donderdagavond gaat het college een bestemmingsplanaanpassing uitwerken. Die komt later dit jaar weer ter sprake in de gemeenteraad. Dan zullen wij als fractie ook beoordelen of de kaders die wij, en anderen, hebben meegegeven voldoende terugkomen in het definitieve plan.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply