Donderdagmiddag vond de raadsdvergadering over de begroting van 2023 plaats. Tijdens de algemene beschouwingen gaf BurgerBelangen Raalte haar visie op hoe het gaat in de gemeente Raalte, en waar wat ons betreft aandachtspunten liggen. Onze inbreng is hieronder te lezen.

Het gaat goed met de gemeente Raalte. Dat zie je terug in een mooie begroting. De fractie van BurgerBelangen is hier erg blij mee. Blij ook, omdat dit de eerste begroting is waar onze partij een grote rol speelt. De eerste begroting met BurgerBelangen als coalitiepartij. Dat is ook voor onze fractie een nieuwe ervaring.

We zijn blij met de sfeer in de gemeenteraad. Met hoe we met elkaar samenwerken. Ook met de aanloop naar deze begroting. We hebben met alle partijen samen nagedacht over welke moties en amendementen we vinden passen. Daarbij zien we contacten tussen alle partijen in de raad. Hierbij werken we als  raadsleden vanuit de coalitie en de oppositie prima samen. Om samen de beste ideeën te realiseren. Dat is erg mooi, want zo maken we Raalte écht mooier voor onze inwoners.

We willen graag het college en de medewerkers van de gemeente Raalte bedanken voor het beantwoorden van al onze technische vragen. Het waren er nogal wat, maar de heldere beantwoording hielp ons erg goed.

Samen werken aan duurzaamheid
Er komen steeds meer zorgwekkende klimaatrapporten. Ook in Raalte kunnen we er niet omheen. Het klimaat verandert, en daar moeten we naar handelen. Voorkomen dat we de klimaatverandering versnellen. We moeten onze leefomgeving inrichten zodat deze is voorbereid op extremer weer.

We realiseren ons dat we als gemeente hierin enerzijds een beperkte rol spelen. We hebben ook te maken met het beleid op het niveau van de provincie en Nederland. Dat brengt ook zorgen: we voelen met meerdere raadsfracties soms de ‘provincie boven ons hangen’. We hopen dat we als gemeente de ruimte kunnen nemen, en krijgen, om ons eigen beleid te voeren. Zodat we duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen, waarbij de provincie faciliteert.

Als we in onze dorpen kijken vinden we het mooi om te zien hoeveel inwoners hun daken vullen met zonnepanelen. Er liggen mooie zonneparken in het buitengebied. We hebben een fantastische elektrische trein- en busverbinding, en ook rijden steeds meer inwoners elektrisch. Er gebeurt veel.

Volgend jaar bestaat het dorp Raalte 900 jaar. De organisatie daarvan krijgt financiële steun van de gemeente, omdat we trots op de gemeente zijn. De organisatie trekt actief op met raadspartijen om te zoeken naar duurzame initiatieven, die gekoppeld kunnen worden aan deze viering.  Dit laat zien dat iedereen z’n aandacht vestigt op het klimaat. Niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners.

Een noodfonds met hopelijk blijvende verbeteringen
Er komt veel geld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 1 Miljoen euro. We zijn blij dat de gemeente oog heeft voor deze groep mensen. Want het is niet makkelijk als je weinig te besteden hebt, en je energierekening verdubbelt. Het is belangrijk dat deze miljoen euro goed besteed wordt. Dat het toegankelijk is voor degenen die het nodig hebben. We hopen dat het geld op zo’n manier wordt ingezet dat het ook op de lange termijn scheelt. Dat mensen hiermee blijvend een lagere energierekening krijgen. Dat het niet een miljoen euro is die één-op-één doorgaat naar energieleveranciers.

Aandacht voor het sociaal domein
De gemeente heeft goede plannen voor het aankomend jaar. Bijvoorbeeld voor wat betreft het aan het werk helpen van onze inwoners. Wel heeft onze fractie zorgen over de specialistische jeugdhulp. Dit vraagt nog steeds veel geld. De gemeente komt er nu nog mee rond. Voor de toekomst kan dat uitdagend worden. Er ligt nog een flinke opgave.

Werken aan blijvend lage woonlasten
Het is een prachtig gebaar dat de woonlasten in Raalte niet zullen stijgen. Voor de aankomende twee jaren in elk geval. Een belangrijk deel van de woonlasten zijn de afvalheffingen. De begroting laat zien dat Raalte best veel geld kwijt is aan verkeerd gescheiden afval. Daar valt winst te behalen. Als we met z’n allen beter afval scheiden, kunnen we woonlasten makkelijker laag houden. Ziet de wethouder mogelijkheden om hierin, op termijn, nog te verbeteren? Bijvoorbeeld door gedragsverandering bij inwoners, die voor lagere kosten zorgen. Dat maakt het laag houden van lasten ook in de toekomst makkelijker.

Goede communicatie is belangrijk
Er gaan hopelijk veel huizen worden gebouwd in Raalte. Veel nieuwe wijken zullen ontstaan. Groene en duurzame wijken waarin het fijn leven is. Daar gaan we voor.. Het is belangrijk dat er daarbij oog is voor de samenstelling van wijken. Voldoende sociale huurwoningen en starterswoningen zijn daarbij belangrijk. In de gemeenteraad wordt daar ook vaak op gewezen. We zijn blij met de manier hoe het college daarop tot nu toe reageert.

Als er gebouwd wordt, dan gebeurt dat vaak in een bestaande wijk. Of grenzend aan een wijk. Daar is vaak niet iedereen het mee eens. Met name als de nieuwe woningen grenzen aan je eigen erf. We vinden het erg belangrijk dat de gemeente rekening houdt met de wensen van omwonenden. Door inspraak te bieden, maar ook door inhoudelijk goed te reageren op de inspraak. Maar uiteindelijk wordt niet iedere buurtbewoner het altijd eens. Dat betekent niet dat er slecht is gecommuniceerd. Communicatie is een uitdaging: ook voor ons als partijen, om daarin de juiste afweging te maken en keuzes die we steunen goed uit te leggen.

Fijn wonen betekent meer dan alleen huizen bouwen
De inrichting van wijken is belangrijk. Dat het er fijn wonen is, voor mens en dier. Groene wijken, waar ook veel ruimte is voor ontspanning. Goede speelvoorzieningen voor de jeugd. Voor hondenbezitters de ruimte om hun hond uit te laten. Voor iedereen een groene omgeving, waar wonen en al het moois dat de natuur in een woonwijk te bieden kan hebben wordt gecombineerd. Toekomstbestendige wijken ook, die ook toegankelijk zijn wanneer mensen minder goed ter been raken. Wijken die klimaatbestendig zijn. Waar mensen hun auto kunnen opladen, en waar iedereen zich veilig kan bewegen.

De fractie van BurgerBelangen moedigt het college aan zich hier volledig voor in te zetten. Door goede wijken wordt je als gemeente heel zichtbaar voor de inwoners.

Ambities moeten passen bij de mensen die er zijn
Het college is weer op sterkte met vier wethouders. De ambtelijke organisatie heeft een nieuwe gemeentesecretaris aan het roer staan. En ook de griffie is, vanaf 1 januari, weer op volle sterkte. Veel veranderingen. Dat zorgt voor een frisse bestuursorganisatie die mooie dingen kan realiseren. Combineer dat met de goede financiën en je zou geen zorgen meer hebben. Maar toch zijn wij als fractie wel bezorgd als het gaat om de arbeidsmarkt. De gemeente heeft te maken met een hoog ziekteverzuim. En het is lastig voldoende mensen te vinden. Het maakt het lastig dingen zo snel te realiseren als je dat je eigenlijk zou willen.

Het is een bredere uitdaging. Dat merk je ook op uit de brieven die maatschappelijke organisaties naar onze raad sturen. De samenleving draait voor een groot deel op vrijwilligers. Die zijn lastig te vinden. Het is goed als we als raad een beter gevoel krijgen bij de huidige situatie. Burgerbelangen is niet direct voorstander van het vervangen van vrijwilligers door betaalde krachten. Uiteindelijk: verenigingen draaien op vrijwilligers, die samen de verenigingen maken. Als het vinden van vrijwilligers niet meer lukt, dan kan soms ook een andere inrichting van de vereniging een oplossing zijn. Bijvoorbeeld door het bijstellen van ambities. We moeten daar realistisch naar kijken.

We zijn blij met de dynamische investeringsreserve
De dynamische investeringsreserve is misschien wel de grootste vernieuwing in deze begroting. We zijn blij met de komst hiervan. Het staat immers ook in het coalitieakkoord als één van de voornemens. Omdat we nu natuurlijk nog niet weten wat de eerste investering zal zijn waarvoor deze reserve wordt ingezet, is het lastig er nu verder wat over te zeggen. Onze fractie vindt het belangrijk dat de raad vroegtijdig wordt meegenomen wanneer het aanspreken van deze reserve speelt.

Digitalisering
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Dat maakt dingen makkelijker. Het brengt ook risico’s met zich mee. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben steeds meer te maken met online criminaliteit, zoals oplichting en fraude. Digitale weerbaarheid is daarbij erg belangrijk. BurgerBelangen kijkt uit naar het onderzoek dat de rekenkamercommissie doet naar de digitale weerbaarheid van de gemeente.  Het is hopelijk een startpunt voor grotere bewustwording van de risico’s van digitalisering.

Een mooi plan voor 2023
Met de dynamische investeringsreserve kan de gemeente daadkrachtig handelen wanneer dat nodig is. Er is volop aandacht voor de inwoners die financieel aandacht nodig hebben. We vinden het belangrijk dat het geld dat wordt uitgegeven een blijvend effect heeft. Zodat mensen in de toekomst ook van lagere lasten kunnen genieten.

Op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie hebben we wel onze zorgen, met name of  er genoeg mensen zijn om plannen uit te werken en uit te voeren. Volgens ons zijn niet de financiën de beperking, maar de capaciteit.

Deze begroting is voor BurgerBelangen een heel mooi plan voor 2023. We wensen het college, en alle medewerkers van de gemeente Raalte, veel succes met de uitvoering ervan.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply