BurgerBelangen hield eind september/begin oktober een enquête over het snoeibeleid van de gemeente Raalte. De conclusies die uit de enquête getrokken kunnen worden zijn:

 1. Het overgrote deel van de respondenten vindt groene toegangswegen en groene gebieden binnen het dorp belangrijk. Natuurlijke overlast (bijv. bladval) wordt acceptabel gevonden, tenzij er sprake is van aanhoudende en meervoudige overlast.
 2. Bij het beheer en onderhoud moet meer rekening worden gehouden met de belangen van de inwoners. Hier schiet de gemeente duidelijk te kort.
 3. Als meer geld beschikbaar komt, dan moet dat primair worden gebruikt voor het verbeteren van het onderhoud (‘liever meer budget voor onderhoud dan voor communicatie’).
 4. In tegenstelling tot het huidige beleid, waarin geldt dat gezonde bomen sowieso nooit worden gekapt, vindt het overgrote deel dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om een boom te kappen, bijv. wanneer de boom te groot wordt voor de plek waarop hij staat, en/of daardoor meervoudige en aanhoudende overlast veroorzaakt. Vervanging is voor vrijwel iedereen vanzelfsprekend.
 5. Bij het snoeien moet men meer rekening houden met de (woon)belangen van de inwoners. Uit veel reacties blijkt dat verzoeken in deze richting nogal eens worden afgewezen, omdat het belang van bomen prevaleert boven het woongenot van inwoners. Dat is niet goed voor het draagvlak voor groenbeleid. Diverse oudere inwoners gaven aan dat hun woon/tuinplezier hierdoor aanmerkelijk wordt aangetast. Er wordt vaak gevraagd om ‘maatwerk’, terwijl een star ‘nee’ het antwoord is.
 6. Nieuw thema is de vraag/wens om bij het snoeien van bomen rekening te houden met de aanwezigheid van zonnepanelen. Dit meerdere keren als aandachtspunt genoemd. Naar aanleiding hiervan is nagevraagd wat hierin het beleid is, waarop werd aangegeven dat geen bomen worden gekapt ten behoeve van de winning van zonne-energie. Deze richtlijn wordt vervolgens vertaald naar het snoeibeleid. De vraag dringt zich op of er niet meer ruimte moet zijn voor  maatwerk ten behoeve van zonne-energie, deels uit oogpunt van duurzaamheid, en deels gezien vanuit het woonplezier voor de inwoners. Vanuit diverse inwoners wordt hier in ieder geval wel voor gepleit.
 7. Bij het vaststellen en uitvoeren van nieuw beleid zouden inwoners met ervaring met (aanhoudende) overlast betrokken moeten worden, en niet alleen de ‘groene organisaties’.

BurgerBelangen zal bij de besprekingen rond het nieuwe groen- en kapbeleid deze conclusies inbrengen en de volgende aanbevelingen inbrengen:

 1. Erken dat op diverse plaatsen sprake is van dermate veel overlast van bomen is dat dit om maatregelen vraagt. Alleen maatregelen treffen als er een acuut veiligheidsrisico is, is te beperkt. Erken dat ‘het gevoel van veiligheid’ essentieel is voor gewoon ‘lekker wonen’.
 2. Blijf niet krampachtig denken vanuit (alleen) het belang van bomen. Door meer rekening te houden met het belang van inwoners, vergroot je het draagvlak voor groenbeleid.
 3. Breng het niveau van onderhoud van openbaar groen weer een op hoger niveau. Begin bij het wegwerken van achterstanden in (groot) onderhoud.
 4. Vervang bomen waarvan reeds is vastgesteld dat deze niet (meer) aan de (eerder gestelde) verwachtingen voldoen en/of voor aanhoudende en meervoudige overlast zorgen. Maak hiervoor een uitvoeringsplan en betrek de aanwonenden bij de (nieuwe) bomenkeuze.
 5. Hou bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden rekening met de wensen van omwonenden. Neem de wensen/klachten serieus en zoek samen naar een oplossing.
 6. Kijk bij het snoeibeleid of aan wensen, gerelateerd aan aanwezige of te plaatsen, zonnepanelen tegemoet gekomen kan worden. Geef bij twijfel de inwoners het voordeel van deze twijfel.

Wie belangstelling heeft voor het volledige verslag van de enquête kan een mail sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl

Share.

Leave A Reply