Dossier N35
Er wordt in de lokale en provinciale politiek veel gezegd en geschreven over de N35. De inhoud varieert van verwijten dat er ‘helemaal niets gebeurd’ tot jubelberichten dat de N35 ‘eindelijk’ wordt aangepakt. Om de inwoners goed te informeren zetten we als BurgerBelangen even wat achtergrondinformatie op een rij. Dit artikel (de derde in een reeks) gaat over de positie van de gemeente Raalte…….. De gemeenteraad nam viermaal een besluit, met als strekking:
“..Raalte koos voor Rechtdoor en Verdiept.. ”

In deel 1 van deze serie artikelen is aangegeven dat het Rijk geen urgentie toekent aan de N35. In deel 2 is aangegeven dat de provincie deze urgentie wél ziet en wel vanuit economisch belang. De N35 is belangrijk als verbinding tussen Twente en Zwolle. Maar vindt Raalte eigenlijk? Daar is ook al veel over gezegd en geschreven, vanuit verschillende invalshoeken. De één benadert de problematiek vanuit (verkeers)veiligheid, de ander vanwege de filedruk richting Zwolle of vanuit het perspectief van de slechte verbinding tussen Raalte-Centrum en Raalte-Noord. Over al deze aspecten is veel te zeggen, maar voor een goed begrip is het van belang te weten wát er al besloten is. In wezen is er vier keer een ‘besluit’ genomen. We zetten ze op een rij.

Besluit 1 (1998): een’tracébesluit’ voor ‘rechtdoor’
Bijna 20 jaar geleden heeft de raad van de gemeente Raalte zich al eens gebogen over de vraag wat men in de toekomst met de N35 moet. Dat was (en is) van belang omdat de wet Raalte-dorp in tweeën snijdt. De vervolgvraag is dan: moet de N35 op termijn ‘verlegd’ worden? Zoals ook in Heeten met de N332 gebeurd is? En in Heino waar de N35 met een Rondweg om het dorp is gelegd? Die vraag is in 1998 door de toenmalige raad beantwoord met: Nee! De raad besloot unaniem dat de weg op de huidige plek zou moeten blijven.

  • Belangrijke kanttekening: in de lokale politiek wordt gesproken daarbij gesproken over een tracébesluit, maar dat is géén tracébesluit zoals bedoeld wordt in de Tracéwet. Een tracébesluit’ volgens de Tracéwet is voorbehouden aan de rijksoverheid. Daar gaat de gemeente niet over. Anders gezegd: het ‘besluit’ van 1998 had geen formele waarde.

Besluit 2 en 3 (2009): andermaal een tracébesluit: ‘rechtdoor’ en ‘verdiept’
Sommige raadsleden meenden in 2009 dat het ‘tracébesluit’ van 1998 na 10 jaar niet meer geldig zou zijn en vonden dat er een nieuw besluit moest worden genomen. Feitelijk (gezien bovenstaande kanttekening) klopte dat niet, maar er ontstond wel reuring én behoefte om het onderwerp nógmaals te bespreken. Dat werd mede ingegeven door de activiteiten van de provincie om een Marsroute op te stellen, waarbij de hele N35 stukje bij beetje zou worden aangepakt. De slotsom van talloze publicaties en bijeenkomsten was dat de raad op 29 oktober 2009 nogmaals besloot om de N35 te laten op de plaats waar deze nu ligt: Rechtdoor Raalte. Maar wel met een belangrijke toevoeging: de voltallige raad gaf aan dat de weg ‘verdiept’ moest worden aangelegd. Het was het derde, unanieme besluit.

Op 29 oktober 2009 kreeg het college de opdracht om de regie te nemen.
Op 29 oktober 2009 kreeg het college de opdracht om een plan te maken.

Besluit 4 (2009): Raalte moet regie nemen.
Tijdens de discussies in 2009 werd andermaal duidelijk dat a) de complexiteit van de N35 rond Raalte groot was, en b) dat het nog wel enige tijd kon duren voordat het wegdeel tussen Wythmen en Nijverdal (als onderdeel van de Marsroute) aan de beurt zou zijn. En werd vastgesteld dat Raalte –ongeacht de uitvoeringsvariant- de effecten voor Raalte-dorp groot zouden zijn. Genoemd werden: de leefbaarheid van Raalte-Noord, de ontsluiting van De Zegge, de situatie bij Mariënheem, de fietsinfrastructuur rondom het dorp, locatie Franciscushof.
Het leidde tot een opdracht aan college om een lokale voorverkenning uit te voeren waarin al deze onderwerpen aan de orde zouden komen. Met als doel: zorgen dat Raalte het huiswerk klaar heeft, zodra de daadwerkelijke uitvoering zou starten.

De stand van zaken.
Dit is tot op heden niet gebeurd. Naar de mening van BurgerBelangen is dat een onbegrijpelijke omissie. “Zowel in 2012, als in 2013, 2014 en 2015 is geïnformeerd naar de stand van zaken en aangedrongen op dit alsnog op te pakken. Maar zowel de vorige wethouder Van Loevezijn als de huidige wethouder Wagenmans hebben dit niet gedaan”, zo stelt BurgerBelangen vast. Wat de fractie betreft is dat een slechte zaak en is onnodig veel tijd verloren. “Maar de argumentatie om deze te maken is nog voor 100% aanwezig. Wat ons betreft wordt deze opdracht alsnog uitgevoerd”.

Share.

Leave A Reply