Donderdagmiddag vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2024. Onze volledige inbreng kun je hieronder lezen. Tijdens de vergadering heeft onze fractie ook twee moties ingediend, welke beiden zijn aangenomen.

Tariefdifferentiatie toeristenbelasting onderzoeken
De eerste motie is een oproep aan het college om samen met de toerisme-sector in gesprek te gaan om te kijken of er tariefdifferentiatie mogelijk is voor de toeristenbelasting. Omdat de toeristenbelasting vanaf volgend jaar aanzienlijk wordt verhoogd, kan het – als de sector daar ook voor open staat – interessant zijn om te kijken of verschillende tarieven voor bijvoorbeeld campings en hotels een optie zijn. Zo’n differentiatie wordt in verschillende andere gemeenten ook toegepast.

Met de raad op pad
“De motie richt zich op het versterken van ‘De Raad op Pad’, een initiatief waarbij we rechtstreeks de behoeften en zorgen van de bewoners in verschillende wijken peilen. Ons doel is om als raad beter in te spelen op de leefbaarheid van dorpen en wijken, en zo sneller meetbare resultaten te behalen.”, aldus fractielid Tim Gootjes. De motie kon op veel draagvlak rekenen en is uiteindelijk unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Begrotingsinbreng BurgerBelangen
Hieronder is de volledige inbreng, gedaan door Bert Terlouw, te lezen.

Allereerst dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van onze vragen, en het voorbereiden van alle stukken.

Het is goed dat het college ook voor het komende jaar een sluitende begroting presenteert. Dit ondanks merkbare kostenstijgingen. Het blijven onzekere financiële tijden voor zowel inwoners als de gemeente.

Een aantal onderwerpen lichten we graag uit:

  • We merken dat Raalte een relatief hoog tarief vraagt voor campings als gevolg van de forse verhoging van de toeristenbelasting. We denken dat een gedifferentieerde tariefstructuur goed kan werken in Raalte. Hierbij betaal je bijvoorbeeld meer toeristenbelasting bij een hotelovernachting, en minder bij een campingovernachting. We dienen een motie in om de mogelijkheden samen met de sector te onderzoeken.
  • In de begroting lezen we weinig over armoedebestrijding. Landelijk is in 6 op 10 huishoudens sprake van een kwetsbare financiële positie of ongezonde situatie. Dit zie je bijvoorbeeld aan kinderen die zonder ontbijt naar de basisschool gaan. Burgerbelangen vraagt aandacht te hebben en te houden voor deze kwetsbare groep inwoners
  • Inwoners nemen steeds meer zorgtaken op zich. Raalte kent veel mantelzorgers, en om hen te waarderen worden er bijeenkomsten georganiseerd. Niet iedereen heeft behoefte aan een bijeenkomst. In andere gemeenten wordt soms ook een financieel mantelzorgcompliment gegeven. Dat kan ook helpen om mantelzorgers beter in beeld te krijgen van de gemeente. Is de wethouder bereid hier naar te kijken?
  • Voor wat betreft kunst en cultuur vragen we graag aandacht voor gebouw de Maalderij in Heino. Het zou mooi zijn als Stichting de Maalderij het gebouw kan kopen, zodat de voorzieningen het pand behouden kunnen blijven. Daar willen we aandacht voor vragen, en we horen graag van de wethouder hoe de gemeente hier naar kijkt.
  • De groeiopgave brengt waarschijnlijk heel nieuwe wijken en dat is mooi. Graag vragen we aandacht voor niet alleen mooie huizen, maar ook voor een mooie leefomgeving. Met bijvoorbeeld ruimte voor beeldende kunst. Vroeger bestond de zogenaamde percentageregeling beeldende kunst. We horen graag van het college hoe zij kijken naar de mogelijkheden voor kunst in de openbare ruimte, met name in relatie tot nieuwbouw. Is het een optie om te onderzoeken of deze regeling zou kunnen terugkomen, wethouder?
  • Op het gebied van duurzaamheid vinden wij het mooi dat het streven is om duurzaamheid in het DNA van de gemeente Raalte te verweven.
  • We zijn dit politieke seizoen met de Raad op pad geweest naar Raalte-Zuid. Tijdens het bezoek hebben inwoners veel met ons gedeeld. We vinden het belangrijk dat we navolging geven aan de punten die we tijdens deze bezoeken ophalen. We hebben een motie voorbereid om als raad samen met het college concreet maken hoe we input uit dergelijke bezoeken het best in acties kunnen omzetten. We zijn daarbij benieuwd hoe andere fracties hier naar kijken.

Tot zover. We kijken uit naar de reactie van het college.

 

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply