flessenhals
In De Stentor van 30/11/2016 wordt helder bevestigd dat het aantal auto’s zal toenemen, en het kruispunt Hagenweg de flessenhals wordt.

BurgerBelangen heeft bij het Raalter college van B&W aan de bel getrokken om op opheldering te krijgen over Kruispunt Hagenweg/N35, inclusief de Ganzepanbrug. Dit kruispunt blijkt immers buiten alle plannen te vallen. Immers: de werkzaamheden tussen Zwolle en Wythmen eindigen bij de Koelmansweg. De maatregelen tussen Nijverdal en ‘Wythmen’ eindigen vóór de Ganzepanbrug.  En het kruispunt Hagenweg/N35?? Zowel omwonenden als PB Laag Zuthem weten het niet. BurgerBelangen wil daar opheldering over. “Zeker nu de werkzaamheden bij Wythmen van start gaan zal juist dit kruispunt een enorme flessenhals wordt. Het aantal auto’s zal de komende jaren fors toenemen en (prognose RWS) in 2030 zijn verdubbeld. Betrokkenen moeten waar ze aan toe zijn”.

De Hagenweg is voor Laag Zuthem een belangrijke ontsluitingsweg: vrachtverkeer vanuit Laag Zuthem moet hier immers de weg op. Het is ook de ontsluitingsweg voor Veevoederbedrijf Fakkert. Bovendien is de Ganzepanbrug te laag voor veel landbouwverkeer en vrachtwagens. De gemeente moet volgens BurgerBelangen actief het voortouw nemen, waarbij er een concreet plan komt, dat aansluit bij de overige ontwikkelingen.

 

RTV Oost maakte het volgende beeldverslag:

 

BurgerBelangen heeft (d.d. 30 november 2016) de volgende brief gestuurd

“Geacht college,

De N35 staat op diverse plaatsen ‘in the picture’, met een accent op Kruispunt Bos en de terechte aandacht voor de situatie bij Mariënheem. Terecht trekken inwoners, onder aanvoering van Plaatselijk Belang Mariënheem aan de bel en pleiten voor een omleiding: met afstand de beste oplossing. Ook worden er gesprekken gevoerd om andere veiligheidsknelpunten tussen Wythmen en Nijverdal op te lossen. BurgerBelangen hoopt overigens dat de huidige dynamiek ook leidt tot spoedige daden, maar dat terzijde.

Binnen al deze ontwikkelingen (b)lijkt echter één stevig knelpunt tussen wal en schip te vallen. We hebben het dan over het kruispunt N35/Hagenweg, inclusief de Ganzepanbrug. We kregen signalen (en dat werd bevestigd door een intern gestelde vraag) dat dit deel NIET wordt meegenomen met de werkzaamheden Zwolle/Wythmen, maar ook niet is meegenomen in de planning om veiligheidsknelpunten tussen Wythmen en Nijverdal op te lossen. Wij begrijpen daar niets van, willen opheldering en u derhalve de volgende vragen voorleggen:

 1. Klopt het dat het kruispunt Hagenweg/N35, inclusief de Ganzepanbrug zowel geen deel uitmaakt van de plannen voor het wegdeel Zwolle-Wythmen, als geen deel uitmaakt van de plannen voor het wegdeel Wythmen-Nijverdal? Zo ja, hoe is dit te verklaren?
 2. Is (door gemeente, provincie en/of Rijkswaterstaat) een inschatting/berekening gemaakt over de effecten van de geplande maatregelen Zwolle-Wythmen, op het kruispunt Hagenweg/N35? Zo ja, was de uitkomst?
 3. Klopt het dat dit wegdeel bewust buiten de bestuursafspraken (rond de besteding van 15 miljoen euro voor veiligheidsknelpunten) is gelaten? Indien zo: kunt u toelichten waarom u daarmee hebt ingestemd?
 4. Eén van de wegdelen die wel in beeld is, is de noordkant van Heino, tussen de stoplichten en de Ganzepanbrug. T.a.v. een aantal erfontsluitingen wordt gedacht om een parallelweg te realiseren met een aansluiting nabij Heino. We hebben begrepen dat de suggestie om hierbij ook te denken aan een aansluiting nabij de Ganzepanbrug van tafel is/wordt geveegd ‘omdat dit buiten het plangebied valt’. Kunt u dit bevestigen? Wij denken35-ganzepann dat het voor de hand ligt juist wél voor een verbinding te pleiten. Graag uw zienswijze.
 5. Tijdens de bijeenkomst van De Raad op Pad in Laag Zuthem werd dit kruispunt ingebracht als één van de majeure knelpunten, waarbij is aangegeven dat dit actief zou worden bij de gesprekken over de  Kunt u aangeven op welke wijze u dat vervolgens hebt gedaan?
 6. In het verleden is door zowel PB Laag Zuthem, omwonenden van het kruispunt en ondernemers meerdere keren gewezen op het feit dat het deeltracé Zwolle-Wythmen stopt bij de afslag Hoonhorst, met alle flessenhalseffecten of het kruispunt Hagenweg/N35. Daarbij is tevergeefs aangedrongen om het tracé te verlengen tot voorbij de Ganzepanbrug. Mede om budgetredenen is daar niet voor gekozen. 
  Vorig jaar bleek de aanbesteding gunstig uitgevallen te zijn, waarop het budget gebruikt is voor fietsbrug bij de Wythmenerplas. Waarom is toen niet overwogen een deel van de meevaller te gebruiken het knelpunt Kruispunt Hagenweg op te lossen? Heeft u deze optie toen ingebracht?
 7. Welke mogelijkheden ziet u om het kruispunt alsnog een plaats te geven binnen één van de plannen?
 8. Het onderhavige kruispunt, inclusief de (voor landbouw- en vrachtverkeer) te lage onderdoorgang van de Ganzepanbrug, ongeacht de termijn, hoe-dan-ook een keer aangepakt moeten worden. Deelt u deze mening, en kunt u aangeven of ook de provincie en Rijkswaterstaat deze mening delen.
 9. Wij denken dat het goed zou zijn om samen met omwonenden, bedrijven en PB Laag Zuthem (analoog aan het proces m.b.t. Kruispunt Bos) alvast –en actief- een gedegen plan te maken, voor de zowel de inrichting van kruispunt Hagenweg als de ganzepanbrugGanzepanbrug. Het grote voordeel om dat nú te doen, is dat daarbij ook gekeken kan worden naar afstemming met de huidige discussie over de maatregelen rond Heino-Noord. Tevens kan dan een kostenindicatie worden gemaakt en worden bezien op welke wijze dit in te passen is binnen de huidige budgetten. Deelt u deze mening, en welke mogelijkheden ziet u om dit op te pakken?
 10. Is u bekend of er in deze al (door provincie, gemeente of rijk) enig voorwerk is gedaan? Zo ja, wat was hiervan het resultaat.

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet, met vriendelijke groet

Ben Nijboer, BurgerBelangen”

Share.

Leave A Reply