Het ondergronds leggen van de hoogspanningsleiding door de bebouwde kom van Raalte komt steeds dichterbij. Netbeheerder Tennet heeft een basisontwerp en kostenraming gemaakt. Daarmee ligt er een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Wethouder Wagenmans: “Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder andere kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving. Een win-winsituatie!”. BurgerBelangen heeft de afgelopen jaren meerdere keren aandacht gevraagd voor het ondergronds leggen van deze kabels. “”Goed te zien dat stap voor stap dichterbij komt”, aldus Ben Nijboer namens BurgerBelangen.

Kostenverdeling

Sinds 2019 is er een regeling van kracht waarbij gemeenten de netbeheerder kunnen verzoeken om hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Hierbij betaalt de netbeheerder 80% van de kosten en gemeenten en/of provincie 20%.

Volgens de kostenraming van het basisontwerp bedragen de decentrale kosten €1.141.800. Provincie Overijssel heeft toegezegd eenmalig €550.000 te willen bijdragen. Dat betekent een kostenplaatje van €591.800 voor de gemeente Raalte. De kostenraming kent een bandbreedte van 10%.

Besluitvorming door gemeenteraad

De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over het voorstel. Na een positief raadsbesluit volgt het opstellen van een detailontwerp, waarna tot uitvoering wordt overgegaan. Hierbij wordt ook de inrichting van de groenzone onder het westelijke deel van het tracé meegenomen. De invulling zal samen met de buurt worden bepaald. De exacte planning hangt onder andere van de benodigde vergunningen en te doorlopen procedures af.

Share.

Leave A Reply