Donderdagavond was er een bijzonder rond-de-tafelgesprek. Hierbij spraken we met de hele raad over de vraag: “Wat voor gemeente willen we zijn”? En dan specifiek in relatie tot het maken van keuzes op financieel gebied, want er ligt een taakstelling om 450.000 euro aan besparingen te vinden. Hieronder onze inbreng, en onze voorstellen om dit doel te bereiken.

Wat voor gemeente willen wij zijn?
De vraag: wat voor gemeente willen we zijn? is er één die verrassend makkelijk te beantwoorden is. Het antwoord is namelijk: precies de gemeente die we nu zijn. De Universiteit Utrecht en Rabo Research meten jaarlijks de brede welvaart. Dat is welvaart waarbij je niet alleen kijkt naar inkomen, maar waarbij ook wordt gekeken naar huisvesting en de balans tussen privé en werk.

De regio zuidwest-Overijssel, waar Raalte deel van uitmaakt, scoort als beste van Nederland. Op de tweede plek staat Het Gooi, waarbij die hun plek juist dankt aan de hoge inkomens. Dus je zou kunnen zeggen: los van dat het inkomen wat hoger mag zijn, is er wel heel erg veel op orde en dat maakt de gemeente Raalte tot misschien wel het meest welvarende stukje Nederland.

In vergelijking met het gemiddelde in Nederland zijn veel mensen hier gezonder, zekerder van hun baan, meer maatschappelijk betrokken, tevredener met hun huis en simpelweg gelukkiger.

Het komt door veiligheid. Door huisvesting. Door gezondheid. Door baanzekerheid. Door sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. En nog meer indicatoren. Maar allemaal indicatoren die ook gemeentelijk beleid raken.

Dit blijkt ook wel uit de resultaten van het burgerpanel, waarin we twee jaar geleden aan honderden mensen vroegen wat zij belangrijk vinden. Dan komen woon- en werkomgeving en beheer van de openbare ruimte naar voren, maar ook de WMO en jeugdhulp. Kortom: een fijne plek om te wonen, waar aandacht is voor de mensen die dat nodig hebben.

Onze fractie denkt dat juist de hele mix van hoe goed alles in Raalte geregeld is, zorgt dat we zo goed scoren. Dus als je dan ergens op moet besparen, waar zoek je het dan? Misschien ook wel een kenmerk van een lokale partij:  we zijn niet tegen dingen die onze gemeente mooier maken.

Kijk je naar de taakvelden dan zijn er twee grote taakvelden. Bestuur en ondersteuning en het sociaal domein. Op een begroting die 100 miljoen euro overstijgt, zijn wij ervan overtuigd dat het moet lukken om binnen deze taakvelden de invulling van 450.000 euro te vinden. Ons uitgangspunt is uitdrukkelijk niet het maken van keuzes, die leiden tot discussies over bijvoorbeeld het afschalen van culturele voorzieningen of het niet meer doen van taken die door een groot deel van de inwoners worden gewaardeerd.

Wij zien een gemeente voor ons die efficiënt werkt, die doorlopend kijkt hoe op de meest efficiënte manier de kerntaken uitgevoerd kunnen worden.

Onze invulling voor de 450.00 euro taakstelling

  • De dekkingspercentages van leges als lijkbezorging en de omgevingswet kunnen worden verhoogd. De invulling daarvan mag zowel door de lasten die bij inwoners in rekening worden gebracht te verhogen, maar ook door de gemeentelijke kosten te verlagen. Daarbij begrijpen we dat het niet realistisch is hier 100% kostendekkendheid te bereiken maar met enkele procentpunten verbetering in de kostendekkendheid kan al snel 100.000 tot 200.000 euro worden gerealiseerd.
  • Ook is het belangrijk te kijken naar de organisatie. Wij zien een stijging in de kosten van de overhead. Dit was 8% maar stijgt naar 9% en in toekomstige jaren naar 10%. Hierbij wordt gerekend met een vast bedrag van 25.000 euro per medewerker. Ons voorstel hierin is de ambtelijke organisatie te vragen de overheadkosten wat naar beneden te krijgen, om hierin een taakstelling van bijvoorbeeld 200.000 euro te bereiken. Een andere plek waarop wij ruimte zien is op het gebied van gemeentelijke communicatie. Onze fractie is erg tevreden over de kwaliteit van de communicatie, maar in tijden dat het financieel krapper is heeft het de voorkeur de communicatiemiddelen te besteden aan zaken die horen bij de kerntaken van de gemeente.
  • Steeds meer taken verhuizen naar de gemeenschappelijke regelingen, en ook naar samenwerkingsverbanden als de Regio Zwolle. Daar betalen we meer aan. We willen daarbij wel oproepen dat wij voor een kleine overheid zijn, en dus geen voorstander zijn van voor thema’s waar bevoegdheid niet bij duidelijk bij Raalte ligt bv waar landelijke, provinciaal en regionaal beleid telt en deze bevoegd is, geen overlappend eigen beleid ontwikkelen. Dat enerzijds, daarnaast zijn wij van mening dat wanneer de gemeente minder inkomsten vanuit de overheid krijgt, dit ook moet doorvloeien naar de gemeenschappelijke regelingen en vragen we het college daarvoor draagvlak te vinden.
Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply