In de discussie over betaald parkeren wordt (door tegenstanders van afschaffen, inclusief het college van B&W) vaak gesteld dat afschaffen niet kan, vanwege de afschrijvingslasten van de parkeergarage. Wie zich verdiept in de cijfers komt al snel tot een pijnlijke conclusie: Raalte heeft veel kansen om de parkeergarage versneld af te schrijven gewoon laten liggen. Een groot deel van het geld is gebruikt voor doelen die niets met betaald parkeren te maken hadden. Anders gezegd: ook in Raalte was betaald parkeren een melkkoe.

Om dat te bewijzen is het voldoende te kijken naar de ontwikkeling van de Reserve Betaald Parkeren. Deze reserve is in 2002 ingesteld om mee- en tegenvallers rondom betaald parkeren op te vangen. In 2008 zat er maar liefst meer dan 600 duizend in deze pot. Eerst een overzicht van de stand per 31 december:

jaar Stand per 31/12
2007 € 534.168
2008 € 613.875
2009 € 395.860
2010 € 525.076
2011 € 458.876
2012 € 434.089
2013 € 420.972
2014 € 374.846
2015 € 274.000
2016 € 100.000,= *1)

Verklaring:
In de periode 2002 tot 2008 was er sprake van een groeiende reserve. Deze had, als de gemaakte afspraken waren nagekomen,  ingezet moeten worden om de kosten te drukken, bijvoorbeeld door versneld af te schrijven. Dat is nooit gebeurd. Integendeel: diverse keren is de reserve gebruikt om gaten elders te dekken. Het grote kantelpunt was echter in 2010. Toen werd besloten de rente niet in dit potje te laten, maar weg te sluizen naar de algemene middelen. Er waren echter meer dubieuze grepen uit deze reserve.

Overzicht van belangrijke mutaties sinds 2008:
In 2008 is een deel van de Reserve gebruikt voor het verharden van de Domineeskamp (Hiervoor werd eerste de bestemming van de reserve aangepast; ook infrastructurele projecten rondom Raalte-centrum konden uit deze reserve gefinancierd worden).
In 2010 wordt besloten de rente over deze reserve (die tot 2010 binnen dit potje bleef) te gebruiken voor algemene middelen.
In 2011: is deel gebruik voor vervanging grastegels Domineeskamp.
In 2012: € 18.800 bijdrage in kosten kerstverlichting. In alle andere plaatsen binnen de gemeente werd dit betaald uit algemene middelen. In Raalte werd dit onttrokken aan de reserve betaald parkeren.
Vanaf 2013 (op voorstel CDA) kosten handhaving stationsfietsen wordt uit deze reserve gehaald (vier maal € 6.500).
Vanaf 2012: wordt jaarlijks € 10.000 euro uit deze reserve gehaald voor gladheidsbestrijding. In de hele gemeente wordt dit betaald uit de reserve wegen. In Raalte uit de reserve Parkeren, óók als er niet/weinig werd gestrooid.
Sinds 2010 werd regelmatig geld uit deze reserve gehaald voor allerlei onderzoekskosten door externe bureaus.
Over de gehele periode wordt een zogenaamde ‘rente op de investeringen’ ten laste gebracht van het parkeren. Hiervoor werd jarenlang 3,8% rente gerekend (sinds dit jaar 3,6%). Raalte heeft echter geen enkele lening meer uitstaan met een rente hoger dan 1,5%. Het rentevoordeel dat de gemeente hiermee ‘verdiend’ gaat jaarlijks als ‘éénmalig voordeel’ naar de algemene middelen. Dit voordeel werd dus niet aangewend om bijvoorbeeld versneld af te schrijven en daarmee de lasten te drukken.

*1) College stelt nu voor om over te gaan tot nieuw betalingssysteem. De kosten hiervan bedragen ruim € 200.000 en worden betaalt uit deze reserve. Samen met een kleine correctie zit de reserve dan op het minimum van € 100.000,=. De consequentie is dat er dan geen ruimte meer is voor extra afschrijving of voor bijvoorbeeld (infrastructurele) projecten in centrum, zoals herinrichting Marktplein of aanpassing Daggertsbrug.

Conclusie:
De conclusie van dit alles kan alleen maar zijn dat diverse kansen om de afhankelijkheid van de kapitaalslasten/afschrijving van de parkeerkelder af te bouwen niet zijn gepakt. Ook niet in de jaren dat de gemeente goed bij kas zat (in 2010 beschikte Raalte over ruim 30 miljoen aan reserves, red). Diverse keren werd gezwicht voor de verleiding om het positieve saldo te gebruiken voor zaken die niets met het parkeren te maken hadden. Anders gezegd: ook in Raalte is het betaald parkeren verworden tot een melkkoe. Maar wel een melkkoe die inmiddels uitgemolken is.

Share.

Leave A Reply